Reklamační formulář

Reklamační protokol

 

Adresát:

Internetový obchod: www.shop.wild-diana.cz

Společnost: Spolek nezávislých umělců

Se sídlem: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, Česká Republika

IČ: 08011796

Emailová adresa: info@wild-diana.cz

Telefonní číslo: +420 603 921 591

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:    

Moje adresa:                        

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne ……………….. jsem ve Vašem obchodě ……………………………………… vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)        
                     
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*):

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. Email:
 7. Telefon:

 

 

 V ………………….………           dne ………………………

 

 

 

                                 (podpis)
_________________________________________

                       (jméno spotřebitele)

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.