Obchodní podmínky

 

Obsah:             
obchodní podmínky

příloha č.1 – poučení o odstoupení od smlouvy
příloha č.2 – formulář pro odstoupení od smlouvy
příloha č.3 – reklamační protokol

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop.wild-diana.cz .

Provozovatel a odpovědná osoba (dále jen „prodávající“):
Spolek nezávislých umělců
se sídlem: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, Česká Republika

IČO: 08011796
zapsané u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 71635 
email: info@wild-diana.cz
telefonní číslo: +420 603 921 591

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.shop.wild-diana.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem - Prodávajícím na jedné straně a spotřebitelem na druhé. Nevztahují se tak na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto obchodní podmínky vždy výslovně odkazuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a spotřebitelem platí znění obchodních podmínek vždy platných v době podpisu samotné kupní smlouvy.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pří objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Na druhé straně se prodávající zavazuje uchovat údaje poskytnuté kupujícím v tajnosti a zamezit jejich zveřejnění či zneužití.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace o zboží, jeho rozsahu, charakteru a ceně se stávají pro kupujícího a prodávajícího závaznými až ve chvíli uzavření kupní smlouvy mezi účastníky.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodávky zboží do zahraničí se použije speciální ujednání o ceně a nákladech doručení zboží obsažené v kupní smlouvě.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.4.4.    případně další informace či speciální požadavky kupujícího na charakter zboží, množství či způsob dodání, kterým může, ale nemusí prodávající vyhovět (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce, a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi bez jakýchkoliv výhrad.

3.7.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud toto dodatečné potvrzení objednávky není úspěšné (například nefunkční telefonní číslo zadané kupujícím, nedoručitelný e-mail apod.) považuje se předchozí objednávka za stornovanou a pro prodávajícího tak není tato objednávka závazná.

3.9.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ze strany prodávajícího se považují sdělené údaje o kupujícím a jeho vůli uzavřít kupní smlouvu za nesporné a správné. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chybné, vadné, neopravdivé, nebo podvodné sdělení informací o osobě kupujícího. Prodávající vychází z předpokladu, že údaje o kupujícím zná a disponuje s nimi v daném rozsahu výlučně osoba kupujícího.

3.11.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Do doby potvrzení nové verze objednávky ze strany kupujícího, se nepovažuje kupní smlouva za řádně uzavřenou a zboží není řádně objednáno. Smlouva je také uzavřena ve chvíli, kdy po odeslání nové verze kupní smlouvy v rámci nové verze objednávky zaslané prodávajícím kupujícímu, dojde k úhradě celé částky kupní ceny pod sděleným variabilním symbolem na účet prodávajícího.

3.12.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

3.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cena zboží je uvedena a konkretizována na webových stránkách prodávajícího, včetně označení konkrétního zboží, k němuž se cena váže. Tato cena se stává pro prodávajícího závaznou až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Teprve po potvrzení je uzavřena kupní smlouva a cena zboží i celková částka platby se stává pro obě smluvní strany závaznou.

4.2.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1.    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.2.2.    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201632126/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.(dále jen „účet prodávajícího“);

4.3.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady jsou uvedeny buď ve formuláři pro objednání zboží viditelným způsobem, kdy kupující potvrzení objednávky vyjádří s těmito náklady souhlas, nebo jsou tyto náklady vyčísleny prodávajícím v novém návrhu na uzavření smlouvy, kterou zašle prodávající kupujícímu jako nový návrh po obdržení jeho objednávky. Kupující nesmí tyto náklady po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího jakkoliv rozporovat, nebo je odmítat uhradit v plné, sjednané výši.

4.4.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6.       V případě, že při platbě předem (před odesláním objednaného zboží) nebude cena řádně a včas uhrazena, odstoupí prodávající od uzavřené kupní smlouvy a zboží nebude kupujícímu odesláno. Odstoupení od smlouvy z důvodu včasného a řádného neuhrazení kupní ceny kupujícím, nemusí prodávající kupujícímu oznamovat. Odstoupení od smlouvy je vyjádřeno neodesláním neuhrazeného zboží.

4.7.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterou mu sdělí či vygeneruje prodávající v objednávkovém formuláři v rámci sdělení platebních údajů. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, pod sděleným, přesně zadaným variabilním symbolem.

4.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. To nebrání prodávajícímu poskytovat na základě dohody smluvní slevy kupujícím dle vlastního uvážení, ale vždy na základě uzavřené kupní smlouvy (potvrzené objednávky).

4.10.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.11.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (viz příloha č. 1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (příloha č. 2). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího info@wild-diana.cz.

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu, nepoškozené a ve stavu v jakém mu bylo doručeno, odeslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, nemá nárok na žádnou náhradu jakékoliv způsobené škody, pokud je mu včas a v plné výši vrácena uhrazená částka kupní ceny.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od dostupnosti zboží. Za případná zpoždění dodání zboží kupujícímu způsobená důvody na straně přepravce, nenese prodávající žádnou odpovědnost.

6.5.       V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

6.6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7.       Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@wild-diana.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, kterákoliv ze smluvních stran je oprávněn se v případě sporů obrátit na místě a věcně příslušný soud České republiky.

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu či elektronickou poštou, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODÁVAJÍCÍHO

11.1.    Reklamační řád stanový práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jako spotřebitele při uplatnění práva z vadného plnění na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Právo z vadného plnění – dále jen reklamace.

11.2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží dodaného prodávajícím v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Reklamace, tedy uplatnění práva z vadného plnění, realizuje kupující výhradně u prodávajícího, jehož údaje, včetně sídla, provozovny a odpovědné osoby jsou uvedeny v hlavičce těchto obchodních podmínek. Pro reklamaci může kupující využit vzorový protokol poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (příloha č. 3).  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

11.3.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

11.4.    Kupující je povinen zboží neprodleně po zjištění vady odeslat prodávajícímu za účelem reklamačního řízení a toto vadné zboží dále neužívat. O vadě zboží, jejím rozsahu a projevech je kupující povinen informovat prodávajícího v rámci reklamace a to buď písemně – zaslanou spolu s vadným zbožím, nebo elektronicky emailovou formou na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v hlavičce těchto podmínek. V případě odeslání reklamace emailovou formou je nezbytné, aby obdržel kupující potvrzení o převzetí reklamace ze strany prodávající. Pokud toto potvrzení kupující nezíská (například nedoručený mail) je povinen zaslat reklamaci písemně, poštou či jiným přepravcem na adresu prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

11.5.    Prodávající je povinen reklamované zboží převzít a posoudit jeho stav a vadu, kterou uplatnil v rámci reklamačního řízení kupující. Vyřídit reklamaci je prodávající povinen do třiceti dnů od obdržení zboží k reklamaci.

11.6.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11.7.    Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Přiměřená sleva musí vycházet z dohody mezi prodávajícím a kupujícím, jinak musí o její výši rozhodnout soud, nebo organizace zabývající se mimosoudním řešením sporů.

11.8.     Kupující má právo na řešení reklamace u vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy,

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

11.9.    Kupující má právo na řešení reklamace u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dále se postupuje dle ustanovení § 2107 až 2112 občanského zákoníku.

11.10. Náklady na dopravu zboží při oprávněné reklamaci k prodávajícímu a zpět kupujícímu nese prodávající. To neplatí v případě, kdy si kupující sám určí způsob přepravy, nebo využije dražší nebo nadstandardní způsob přepravy.

11.11.  Ustanovení o právu z vadného plnění se nepoužije v případě:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci. 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.    Kontaktní údaje prodávajícího:

Spolek nezávislých umělců
K Rovinám 555/10, 158 00 Praha
email: info@wild-diana.cz
telefonní číslo: +420 603 921 591

 

V Praze dne 30. 8. 2019

 

 

 

Příloha č.1 - Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Spolek nezávislých umělců, adresa: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, IČO: 0801796, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu  info@wild-diana.cz). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady. Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese K Rovinám 555/10, 158 00 Praha. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: www.shop.wild-diana.cz

Společnost: Spolek nezávislých umělců

Se sídlem: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, Česká Republika

IČ: 08011796

Emailová adresa: info@wild-diana.cz

Telefonní číslo: +420 603 921 591

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):  
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                 (podpis)
______________________________________

           Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – Reklamační protokol

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: www.shop.wild-diana.cz

Společnost: Spolek nezávislých umělců

Se sídlem: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, Česká Republika

IČ: 08011796

Emailová adresa: info@wild-diana.cz

Telefonní číslo: +420 603 921 591

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:    

Moje adresa:                        

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)                           
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)  
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. Email:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                 (podpis)
______________________________________

           Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.