formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Spolek nezávislých umělců, adresa: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, IČO: 0801796, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu  info@wild-diana.cz). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady. Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese K Rovinám 555/10, 158 00 Praha. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: www.shop.wild-diana.cz

Společnost: Spolek nezávislých umělců

Se sídlem: K Rovinám 555/10, 158 00 Praha, Česká Republika

IČ: 08011796

Emailová adresa: info@wild-diana.cz

Telefonní číslo: +420 603 921 591

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):  

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

V ………………….……… dne ………………………

 

                                 (podpis)
_________________________________________

                       (jméno spotřebitele)

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.